دبستان شهدای ابوالخیر

آزمون عملکردی دبستان

آزمون عملکردی ریاضی پنجم دبستان

 

 

آزمون عملکردی ریاضی

نام و نام خانوادگی:                                                             زمان:

تاریخ:                                                                            پایه:پنجم

هدف:: یادگیری و به کار بردن مفهوم   بخش پذیری

 

عزیزم در جدول زیر اعداد بخش پذیر بر 2 را آبی  بخش پذیر بر 3 را سبز بخش پذیر بر 5 را زرد و بخش پذیر بر 15 را قرمز کن. آنگاه رمز حدول را در زیر آن بنویس.

 

 

 

981

 

 

 

 

 

 

 

 

48582

 

 

 

 

9935

8885

 

 

 

 

 

2

 

 

3369

 

200

 

 

2175

3255

 

 

962

 

45888

753

681

365

650

9905

6135

675

1005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1305

 

958

 

3568

484

 

 

2005

 

 

 

4755

 

 

 

ردیف

انتظلراتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

اعداد بخش پذیر بر 2 را به درستی رنگ میکند.

2

اعداد بخش پذیر بر 3  و5 را به درستی رنگ میکند.

3

اعداد بخش پذیر بر15  را به درستی رنگ میکند.

4

رمز جدول را به دست می اورد.

 

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هشتم آذر ۱۳۹۰ساعت 12:21  توسط محمد حسن اصغری  |