دبستان شهدای ابوالخیر

آزمون عملکردی دبستان

چک لیست تربیت بدنی

این نمون برگ های فهرست مشاهدات درس ها یک طرح پیشنهادی می باشد.

شما می توانید جدولی تنظیم کرده ،نام و  نام خانوادگی دانش آموز، انتظارات و بازخورد را در آن بنویسیدو با مقیاس ها (خیلی خوب، خوب، قابل قبول و نیاز به تلاش و آموزش )آن را بسنجید.

 

چک لیست ارزش یابی مستمر درس: تربیت بدنی   ( مهر و آبان )

انتظارات بر اساس اهداف رفتاري(دانشي، مهارتي، نگرشي) درس ها

 

توانایی در حفظ نظم و انضباط هنگام انجام دادن حرکات و فعالیت های ورزشی را دارد.

توانایی یذیرش مسئولیت های واگذار شده را دارد.

در انجام فعالیت ها روحیه همکاری جمعی و گروهی را دارد

با رشته های ورزشی انفرادی و گروهی آشنایی پیدا کرده است.

به یک یا چند رشته ورزشی علاقمند است.

با ویژگیهای لباس مناسب برای ساعت ورزش آشنایی پیدا کرده است.

 

چک لیست ارزش یابی مستمر درس: تربیت بدنی  ( آذر و دی )

انتظارات بر اساس اهداف رفتاري(دانشي، مهارتي، نگرشي) درس ها

 

توانایی انجام دادن حرکات به شکل تقلیدی را کسب کرده است.

توانایی در انجام حرکات چرخشی را کسب کرده است.

به انجام فعالیت های ورزشی علاقمند است.

مهارت هماهنگی حرکات را در انجام فعالیت های ورزشی کسب نموده است.

ضرورت مراقبت از اعضای بدن هنگام ورزش و بازی را می داند.

با خطرات ناشی از هل دادن و عدم تناسب بین هم بازی ها آشناست.

 

 

چک لیست ارزش یابی مستمر درس: تربیت بدنی  ( بهمن و اسفند )

انتظارات بر اساس اهداف رفتاري(دانشي، مهارتي، نگرشي) درس ها

 

فعالیت های ورزشی را با شور و نشاط و علاقه انجام می دهد.

مهارت حفظ تعادل و حرکت روی خط مستقیم و منحنی را دارد.

با حرکات قدرتی و استقامتی پاها و تنه آمادگی جسمانی را کسب کرده است.

توانایی شرکت منظم در بازی ها و فعالیت ها را دارد.

توانایی در مهارت به پهلو دویدن را دارد.

توانایی در مهارت پریدن را دارد.

 

 

چک لیست ارزش یابی مستمر درس: تربیت بدنی ( فروردین  اردیبهشت )

انتظارات بر اساس اهداف رفتاري(دانشي، مهارتي، نگرشي) درس ها

 

با مفهوم انعطاف پذیری و انجام تمرینات کششی آشنایی دارد.

توانایی انجام دادن برخی تمرینات استقامت عضلانی را کسب کرده است.

مهارت در انجام برخی تمرینات چابکی را کسب کرده است.

توانایی مهارت در پرتاب کردن یک دستی را دارد.

توانایی مهارت در منقبض و منبسط کردن عضلات درگیر در خم و راست شدن را دارد.

در انجام دادن حرکات ورزشی و شیرین کاری از خودخلاقیت نشان می دهد.

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام آذر ۱۳۹۰ساعت 7:53  توسط محمد حسن اصغری  | 

آزمون عملکردی علوم پنجم دبستان

 

آزمون عملکردی علوم

 

تاریخ:                                                                                              پایه:پنجم

:

نام و نام خانوادگی:                                                                          زمان:

هدف:شناسایی ترکیب عنصر و مخلوط                                               شیوه ی اجرا

                      

وسایل مورد نیاز:انواع دگمه و پولک

شرح فعالیت: عزیزم با وسایلی که در اختیار داری ترکیب عنصر و مخلوط را با شکل نشان بده.

 

{مثلا عنصر}

▲▲▲                       ▲▲▲              ▲▲▲

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هشتم آذر ۱۳۹۰ساعت 12:31  توسط محمد حسن اصغری  | 

آزمون عملکردی ریاضی پنجم دبستان

 

 

آزمون عملکردی ریاضی

نام و نام خانوادگی:                                                             زمان:

تاریخ:                                                                            پایه:پنجم

هدف:: یادگیری و به کار بردن مفهوم   بخش پذیری

 

عزیزم در جدول زیر اعداد بخش پذیر بر 2 را آبی  بخش پذیر بر 3 را سبز بخش پذیر بر 5 را زرد و بخش پذیر بر 15 را قرمز کن. آنگاه رمز حدول را در زیر آن بنویس.

 

 

 

981

 

 

 

 

 

 

 

 

48582

 

 

 

 

9935

8885

 

 

 

 

 

2

 

 

3369

 

200

 

 

2175

3255

 

 

962

 

45888

753

681

365

650

9905

6135

675

1005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1305

 

958

 

3568

484

 

 

2005

 

 

 

4755

 

 

 

ردیف

انتظلراتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

اعداد بخش پذیر بر 2 را به درستی رنگ میکند.

2

اعداد بخش پذیر بر 3  و5 را به درستی رنگ میکند.

3

اعداد بخش پذیر بر15  را به درستی رنگ میکند.

4

رمز جدول را به دست می اورد.

 

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هشتم آذر ۱۳۹۰ساعت 12:21  توسط محمد حسن اصغری  | 

آزمون عملکردی علوم دوم دبستان

                                                                                   آزمون عملکردی علوم      

نام و نام خانوادگی:                                                                                                   شیوه اجرا:انفرادی

تاریخ:                                                                                                                               زمان:

هدف: شناسایی محل زندگی جانوران  مختلف                                                                                 پایه:دوم 

 

 

 

         وسایل مورد نیاز:مداد   تصاویر جانوران

شرح فعالیت:عزیزم تصاویر جانورانی را که در دست داری بر اساس محل زندگی در جدول زیر بچسبان

 

زندگی در آب

زندگی در آب و خشکی

زندگی در جنگل

جانوران اهلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

انتظارات

1

2

3

محل زندگی جانوران را به درستی می داند.

تصاویر را در ستون مربوط می چسباند.

جانوران اهلی را تشخیص می دهد.

 

+ نوشته شده در  شنبه پنجم آذر ۱۳۹۰ساعت 13:3  توسط محمد حسن اصغری  | 

ریاضی پایه ی دوم

نام و نام خانوادگی                                                  ریاضی پایه ی دوم         دبستان    

1

به جای نقطه چين عدد يا کلمه ی مناسب بنويس.

47 برابر است با .......... يکی و ............ ده تايی

6يکی و 2 ده تايی می شود............... .

بزرگ ترين عدد يک رقمی ........... است.

کوچک ترين عدد دورقمی ............. است.

عدد 65 .......... رقم دارد.

 

 

2

جلوی عبارات صحيح (ص) و جلوی عبارات غلط (غ) بنويس.

2 ده تايی و 5 يکی می شود 25  (            )

کوچک ترين عدد دورقمی تکراری 11 می باشد. (                 )

به علامت تفريق به اضافه می گويند. (                 )

 

3

با کشیدن خط به هم ربط دهید .

بزرگ ترين عدد دورقمی غیرتکراری                       8

به جواب جمع می گويند.                                       98

حاصل جمع 3 و 5 می شود.                                    حاصل جمع

7 ده تايی و 3 يکی می شود.                                  باقی مانده

                                                                                     73

 

 

 

 

4

برای شکل های زیر یک جمع و دو تفریق بنویس.

 


............. = ............. + .................

                           .............. = ............. _ .............                .......... =  .........._..........

 

5

با رقم های 6 و 5 ،دو عدد دورقمی بنويس                            ............ و ................

 

 

6

عدد های دو رقمی تکراری کوچک تر از 50 را بنويس.

............ و ............. و ............... و .................

 

7

به جای نقطه چین عدد مناسب بنویس..

          9=  ........... +4                 6 = 4+.........            8 = 4 +............         7 =...... +5

 

 

8

عددی بنويس که از 79 بيشتر و از 81 کم تر است.   ...............

 

9

زهرا9مداد داشت . او 5 تای آن را به دوستش داد .  حالا چند مداد برای زهرا باقی مانده است؟

 

 

10

برای 3 =4-7 یک مسئله بنویس.

......................................................................................................................................................

 

11

عددی دورقمی هستم که يکی هايم 5 و ده تایی ام بزرگ ترین عدد یک رقمی است من چه عددی هستم؟

 

 

وضعیت دانش آموز :                                                                          نظر ولی محترم

+ نوشته شده در  سه شنبه یکم آذر ۱۳۹۰ساعت 12:19  توسط محمد حسن اصغری  | 

آزمون مداد کاغذی ریاضی ذوم دبستان

نام  و نام خانوادگي :

نام پدر :

كلاس :  دوم

 طراح: عباسی

به نام خدا

سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان

اداره ي آموزش و پرورش منطقه ي بن رود

 دبستان ایمان بزم

نام درس : رياضي

وقت : 60  دقيقه

آزمون مداد كاغذي

تاريخ :

رديف

با نام و ياد خداوند شروع نماييد.                    سؤالات

 

1

جاهاي خالي را كامل كن.                    68 برابر است با ............. يكي و .............. ده تايي

5 صدتايي مي شود ..................           خطي را كه نمي توان با خط كش كشيد خط ............... مي گويند.

 

2

با توجه به شكل رو به رو جدول و جاهاي خالي را كامل كن.             با رقم : ................................                                                                                        

يكي

ده تايي

صدتايي

 

 

 

                                                                           با حروف: .............................

 

 

3

براي شكل روبه رو يك جمع و دو تفريق بنويس.

                                 ...........................................                          Y Y Y Y           Y Y

                                  ..........................................                          Y Y Y Y           Y Y

                                  ..........................................                  

                                     

 

4

در داخل q علامت < = >  بگذار.

308  q  38                      دويست وشش q  صد وهفت                                              19  q  91

   20  q دو بسته ده تايي                0 - 8 q 8                                                      5+13  q  2 + 17

 

5

جمع و تفريق زير را روي محور نشان بده و در جاي خالي عدد مناسب بنويس.

      

            q = 9 - 15

    16     15   14    13    12    11    10    9    8    7    6    5    4    3    2    1    0

                                                                                                                     

              q = 0 + 7 

            15    14    13    12    11    10    9    8    7    6    5    4    3    2    1    0

 

6

مريم 17  گردو داشت. او 7 عدد از گردوي خود را به خواهرش مينا داد. حالا مريم چند گردو دارد؟

 

 

 

7

حاصل جمع و تفريق هاي زير را به دست آوريد.

        q = 8 + 9                                    q = 3 19                                          q = 4 + 15

        q = 9 11                                    q = 2 10                                          q = 6 + 6

 

8

ادامه ي اعداد زير را بنويس.

                                                                       ............ - .......... - ........... - ...........  20 18 16

 

 

9

علي ديروز 3 مداد از مغازه خريد. امروز هم 4 مداد خريد. پدرش نيز 6 مداد به او داد. علي حالا چند مداد دارد؟

 

 

 

10

هر دو عدد را زير هم بنويس و با هم جمع كن.     

                               7 و 6                          3 و 11                            10 و 9                           2 و 14

 

 

 

11

از يك نقطه چند خط راست مي گذرد؟ با شكل نشان بده.                           

                                                                                                      0

 

 

12

دور اعداد زوج خط بكش.                           

                                                                                4 36 17 20 155 188 13 352

 

 

13

ساعت 35 : 6  را نشان بده.                                 ساعت زير ساعت ......... و ......... دقيقه است.

 

 

 

 

 

14

در جاهاي خالي اعداد مناسب بنويس.

  17 = q + 12                                                                 q = 3 + ( ......... + ........ ) = 4 + ( 3 + 5 )

 

  19 = 6 + q                                8 = q - 16                                        q = ........ + 10 = 7 + 8

 

 

15

عدد 75 چند رقم دارد؟ ............................

با رقم هاي آن يك عدد دو رقمي ديگر بنويس. .......................

 

 

 

 

نمره باعدد : ........................................

نمره با حروف: .....................................

 

موفق و پيروز و سربلند باشيد

 

                                               

+ نوشته شده در  سه شنبه یکم آذر ۱۳۹۰ساعت 12:17  توسط محمد حسن اصغری  | 

آزمون عملکردی علوم سوم دبستان

                                آزمون عملکردی علوم       {محمد حسن اصغری گروه2}

نام و نام خانوادگی:                                                  شیوه اجرا:انفرادی

تاریخ:                                                                 زمان:15دقیقه

هدف:طبقه بندی جانوران مهره دار و بی مهره                    پایه:سوم  

 

           وسایل مورد نیاز:مداد  مداد رنگی تصاویر جانوران

 

شرح فعالیت:عزیزم جدولی بکش و تصاویر جانورانی را که در دست داری در دو ستون مهرهدار و بی مهره بچسبان و شکلها را رنگ بزن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

انتظارات

1

2

3

4

جدول مناسبی طراحی می کند..

حانوذان مهرهدار و بی مهره را به درستی شناسایی می کند

تصاویر را در ستون مربوط می چسباند.

در رنگ کردن تصاویر نظافت را رعایت می کند.

خود سنجی:فعالیتهایی که انجام داده ام:

 

 

تلاشهایی که باید انجام دهم:

 

 

همسال سنجی::

 

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه یکم آذر ۱۳۹۰ساعت 12:13  توسط محمد حسن اصغری  | 

جدول ضرب

9

8

7

6

5

4

3

2

1

6

8

7

6

5

4

3

2

1

1

18

16

14

12

10

8

6

4

2

2

27

24

21

18

15

12

9

6

3

3

9

8

7

6

5

4

3

2

4

4

45

40

35

30

25

20

15

10

5

5

54

48

42

36

30

24

18

12

6

6

63

56

49

42

35

28

21

14

7

7

72

64

56

48

40

32

24

16

8

81

72

63

54

45

36

27

18

9

 

+ نوشته شده در  سه شنبه یکم آذر ۱۳۹۰ساعت 12:10  توسط محمد حسن اصغری  | 

چک لیست هدیه ها دوم دبستان

چک لیست  هدیه های آسمان {درس اول )                        محمد حسن اصغری. گروه:2

 هدف: دانش آموز سلام کردن و احترام گذاشتن به دیگران را در رفتار نشان می دهد.

 

ردیف

انتظارات

معیارها

خ.خ

خ

ق.ق

ن.ت

1

2

3

4

دانش آموز هنگام وارد شدن به کلاس سلام می کند.

دانش آموز به هم کلاسی های خود سلام می کند.

دانش آموز به پرسنل مدرسه احترام میگذارد.

دانش آموز به سایر دانش اموزان مدرسه سلام می کند.

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه یکم آذر ۱۳۹۰ساعت 12:8  توسط محمد حسن اصغری  |